vegetariánské a veganské recepty s tofu

Soutěž o vstupenky na Biostyl 2018 – pravidla

Pravidla soutěže
1. Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je firma VETO ECO s.r.o.Sportovců 520, CZ-272 04 Kladno IČO: 25254910,
DIČ: CZ25254910 (dále jen „pořadatel“).
2. Název soutěže:
Soutěž: Soutěž o vstupenky na BIOSTYL ECOWORLD
3. Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím facebookového příspěvku (dále jen
„místo konání soutěže“).
4. Trvání soutěže:
5. 11. 2018 – 7. 11. 2018
5. Podmínky účasti v soutěži:
5.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník
soutěže“).
5.2 Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek.
6. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:
6.1 Podmínkou účasti v soutěži je splnění bodu č. 5. Dále, vítězem se může stát pouze ten, kdo
označí soutěžní příspěvek srdíčkem. V soutěži vybereme 10 výherců, dle bodu 6.2. Vyhodnocení a
zveřejnění výherců proběhne tentýž den, tj. 7. 11. 2018.
6.2 Vstupenku na Biostyl ecoworld vyhrají výherci, kteří označili srdíčkem soutěžní příspěvek a
jejich pořadové číslo se shoduje s číslem, které vygeneruje generátor náhodných čísel.
(https://random-number-generator.com/cz/)
6.3 Pokud kterýkoliv z vítězů nebude do tří dnů od oslovení Pořadatelem prostřednictvím
soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá a
nový vítěz bude opět zvolen pomocí generátoru náhodných čísel (číslo=pořadí komentáře od
nejnovějšího)
9. Soutěžní věta:
9.1 Označte tento příspěvek srdíčkem a vyhrajte 2x vstupenku na Biostyl Ecoworld.
10. Oznámení o výhře:
10.1 Kontaktování výherců soutěže proběhne 7. 11. 2018. formou odpovědí na vítězný komentář
pod příspěvkem, v kterém bude označen jejích Facebook profil a budou vyzvání ke sdělení svých
kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a email) do soukromé zprávy Facebook stránek
spravovaných pořadatelem. Pokud kterýkoliv z vítězů nebude do tří dnů od oslovení reagovat
výhra propadá a novými vítězí se stávají jejích náhradnici.
11. Hlavní výhra:
11.1 Hlavní výhra. Hlavní výhrou jsou 2x vstupenky na Biostyl Ecowordl (pro 10x soutěžících).
12. Zpracovávané osobní údaje:
12.1 Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje Pořadateli kontaktní údaje za účelem realizace
Soutěže a doručení Výhry. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, dále uděluje Soutěžící Pořadateli bezplatný a bezvýhradný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním formuláři.

12.2 Soutěžící bere na vědomí, že podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, má především právo odepřít poskytnutí osobních údajů, svůj souhlas
může bezplatně kdykoli písmeně na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním
údajům a právo na opravu těchto údajů, jejich blokování, likvidaci apod. Odvolání souhlasu je
účinné od prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po dni, v kterém bylo odvolání
souhlasu doručeno Pořadateli. Pořadatel poskytne Soutěžícímu v případě jeho žádosti informaci o
účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, povaze
automatizovaného zpracování a informaci o příjemcích.
13. Závěrečná ustanovení:
13.1 Pořadatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
13.2 Pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním
Výhry. Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry výherci.
13.3 Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Poskytovatelem Hlavní
výhry i bonusové doměny je pořadatel soutěže.
13.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání Výhry,
např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na
Výhru. Výhra bude v takovém případě předána dalšímu výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným
marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání Výhry.
13.5 Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností
internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny Účastník se zavazuje uvádět v
soutěžní registraci pouze pravdivé údaje.
13.6 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či
jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. V případě, že výherce Výhru
nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by
výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.
13.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za Výhru, která je
odpovídající náhradou.
13.8 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a
Facebook za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být
směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.
13.9 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání Výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově
či částečně stanovené podmínky pro získání Výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům
soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než
uvedená v těchto pravidlech. V případě, že dojde ke změnám podmínek a pravidel soutěže, bude
toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.tofu.cz
13.19 Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Úplná pravidla jsou k dispozici na www. tofu.cz/novinky

V Kladně dne 5. 11. 2018

© VETO ECO s.r.o., používáme WordPress