Pravidla FB soutěže – podzim 2018

Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je firma VETO ECO s.r.o.Sportovců 520, CZ-272 04 Kladno IČO: 25254910, DIČ: CZ25254910 (dále jen „pořadatel“).

2. Název soutěže: Soutěž: Velká podzimní soutěž

3. Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím facebookového příspěvku (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Trvání soutěže: 16. 10. 2018 – 19. 10. 2018

5. Podmínky účasti v soutěži: 5.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). 5.2 Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek.

6. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: 6.1 Podmínkou účasti v soutěži je splnění bodu č. 5. Dále, vítězem se může stát pouze ten, kdo odpoví správně na otázku. V soutěži vybereme 10 výherců, dle bodu 6.2. Vyhodnocení a zveřejnění výherců proběhne následující pracovní den po ukončení soutěže, tj. 22. 10. 2018. 6.2 Balíček 4x Patifu hokkaido vyhrají výherci, kteří správně odpověděli na otázku a jejich číslo pořadí komentáře se shoduje s číslem, které vygeneruje generátor náhodných čísel. (https://random-number-generator.com/cz/) 6.3 Pokud kterýkoliv z vítězů nebude do tří dnů od oslovení Pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá a nový vítěz bude opět zvolen pomocí generátoru náhodných čísel (číslo=pořadí komentáře od nejnovějšího)

9. Soutěžní otázka: 9.1 Kolik procent dýně hokkaido obashuje naše přírodní paštika PÂTIFU?

10. Oznámení o výhře: 10.1 Kontaktování výherců soutěže proběhne následující den po ukončení soutěže, tj. 22. 10. 2018. formou odpovědí na vítězný komentář pod příspěvkem, v kterém bude označen jejích Facebook profil a budou vyzvání ke sdělení svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a email) do soukromé zprávy Facebook stránek spravovaných pořadatelem. Pokud kterýkoliv z vítězů nebude do tří dnů od oslovení reagovat výhra propadá a novými vítězí se stávají jejích náhradnici.

11. Hlavní výhra: 11.1 Hlavní výhra. Hlavní výhrou je balíček tří PÂTIFU hokkaido.

12. Zpracovávané osobní údaje: 12.1 Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje Pořadateli kontaktní údaje za účelem realizace Soutěže a doručení Výhry. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dále uděluje Soutěžící Pořadateli bezplatný a bezvýhradný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním formuláři. 12.2 Soutěžící bere na vědomí, že podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, má především právo odepřít poskytnutí osobních údajů, svůj souhlas může bezplatně kdykoli písmeně na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, jejich blokování, likvidaci apod. Odvolání souhlasu je účinné od prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po dni, v kterém bylo odvolání souhlasu doručeno Pořadateli. Pořadatel poskytne Soutěžícímu v případě jeho žádosti informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, povaze automatizovaného zpracování a informaci o příjemcích.

13. Závěrečná ustanovení: 13.1 Pořadatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. 13.2 Pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výhry. Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry výherci. 13.3 Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Poskytovatelem Hlavní výhry i bonusové doměny je pořadatel soutěže. 13.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání Výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na Výhru. Výhra bude v takovém případě předána dalšímu výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání Výhry. 13.5 Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny Účastník se zavazuje uvádět v soutěžní registraci pouze pravdivé údaje. 13.6 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. V případě, že výherce Výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele. 13.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za Výhru, která je odpovídající náhradou. 13.8 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku. 13.9 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání Výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. V případě, že dojde ke změnám podmínek a pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.tofu.cz/novinky/pravidla-fb-souteze-podzim-2018/ 13.19 Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Úplná pravidla jsou k dispozici na http://www.tofu.cz/novinky/pravidla-fb-souteze-podzim-2018/

 

V Kladně dne 15. 10. 2018

© VETO ECO s.r.o., používáme WordPress